Zoeken

Blog: Wat is ambulante zorg?

Onder ambulante (geen vaste plaats, niet aan een vaste plaats gebonden) of extramurale (buiten de muren) zorg verstaan we de zorg die niet in een instelling (ziekenhuis, verpleeghuis, etc.) verleend wordt. Cliënten die van deze zorg gebruik willen, kunnen of moeten maken, wonen veelal zelfstandig, maar hebben wel op een bepaalde manier zorg of begeleiding nodig. Ambulante zorgverleners zijn dus specialisten.

Ambulante zorgverleners zijn specialisten die bij u aan huis komen of naar een door u gewenste locatie komen om ter plekke begeleiding of zorg te bieden. Ambulante zorg is er in vele soorten en maten. Uitgangspunt bij ambulante zorg is dat cliënten zo zelfstandig en zelfsturend mogelijk thuis kunnen leven en waarin zij dichtbij huis kunnen beschikken over goede, professionele zorg en begeleiding als ze dat nodig hebben. Deze zorg en begeleiding wordt meestal via de WMO of de Jeugdwet gefaciliteerd door de overheid en is er voor jeugd en gezin, maar ook voor ouderen en bijvoorbeeld mensen met psychiatrische of verslavingsproblematiek. Andere voorbeelden waarbij ambulante zorgverleners kunnen ondersteunen zijn ADHD, Autisme, Echtscheidingsproblematiek, Faalangst, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Hooggevoeligheid, LVB, Multiproblem, NAH, Onderwijsvraagstukken, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsproblematiek, Trauma, Verblijf, Zelfstandig wonen of Zintuiglijke handicap.

Wat is goede zorg?

Goede zorg is in onze ogen afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van elke unieke cliënt. De voorkeuren en context van de cliënt moeten daarom leidend zijn in het (herstel)proces. Dat begint met het zien van de mens achter de cliënt en verder kijken dan zijn of haar diagnose of indicatie. Investeren in échte emotionele cliëntbetrokkenheid: samen beslissen, samen zelfredzaam en samen doen!  Dat samen geldt niet alleen voor de relatie tussen client en zorgverlener. Soms is het handig, verstandig of soms zelfs noodzakelijk dat er iemand meekijkt, meehelpt of meedoet. Zorgverleners met een andere, aanvullende of juist afwijkende expertise.

Zijn er ook misstanden en fraude?

Jazeker…… helaas wel…… de meest voorkomende aard van fraude is het declareren van meer of andere zorg dan geleverd, dan wel het aanvragen van meer zorg dan nodig. De meest voorkomende combinatie is het declareren van meer of andere zorg dan geleverd én het leveren van minder (goede) zorg dan nodig (zorgverwaarlozing). Als we kijken naar specifieke zorgsoorten dan vallen de volgende fraudesoorten op: er zijn opvallend veel signalen bij IKZ (Het IKZ is een samenwerking van de Belastingdienst, CIZ, FIOD, IGJ, de Inspectie SZW, de NZa, het OM, de VNG en Zorgverzekeraars Nederland) over zorgaanbieders waarbij wordt vermoed dat de veiligheid van cliënten in gevaar is, vanwege intimidatie, bedreigingen, chantage en misbruik van zeer kwetsbare cliënten en criminele activiteiten. Daar komt ook loverboyproblematiek voor. Cliënten worden onder druk gezet om facturen te betalen of te tekenen voor niet-geleverde zorg.

Hoe organiseer je dan wel goede zorg?

De leden van de Coöperatie Zorgondernemers Twente (een coöperatie is geen gewoon bedrijf. Het is een vereniging mét een bedrijf die voorziet in ‘bepaalde stoffelijke behoeften’ van de leden) werken intensief samen om adequaat in te kunnen spelen op de vraag van de cliënt en de juiste begeleiding te leveren die via de kortste en beste weg leidt naar het gewenste resultaat. De leden profiteren van elkaars kennis en ervaring, treden gezamenlijk op bij de gemeentelijke aanbestedingen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Coöperatie en haar individuele leden. Daarnaast levert de coöperatieve organisatievorm een bijdrage aan de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering van de leden. Kenmerkend is de minimale overhead en tijdsbesteding aan beleid en organisatie. Met andere woorden: maximale ruimte en inzet voor het uitvoerende werk: de zorg en het directe contact met de cliënten alsook begeleidingsplannen opstellen, situaties observeren, signalen opvangen en rapportages schrijven.

Dat doen onze leden met veel passie voor de mens achter de client! Niet de problematiek is leidend maar de mens!

F.A. (Frank) Brummelhuis MBA

directeur-bestuurder

Coöperatie Zorgondernemers Twente