Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Beschrijving stappenplan en registratieformulier

13-5-2015 Zorgondernemers Twente

Inhoudsopgave

 1. Inleiding Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 3. Registratieformulier Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

1. INLEIDING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Zorgondernemers Twente werkt per mei 2015 met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Zorgondernemers Twente is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten, waarbij deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.

De meldcode heeft als doel leden van de coöperatie te ondersteunen, op basis van deze verantwoordelijkheid, waarbij van de leden wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten, attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen.

Het beschreven stappenplan geeft de leden van de coöperatie inzicht in wat er van hen verwacht wordt bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en op welke wijze hij/ zij tot een verantwoord besluit komt over het wel of niet doen van een melding, rekening houdend met het beroepsgeheim.

Onder huiselijk geweld wordt verstaan:
lichamelijk, psychisch of seksueel geweld, of bedreiging hiermee, door iemand uit de huiselijke kring. Onder geweld wordt hierbij verstaan: de fysieke, psychische of seksuele aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen oudermishandeling , vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring behoren: (ex-)partners gezinsleden, familieleden, huisvrienden en mantelzorgers.

Onder kindermishandeling wordt verstaan:
iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/ of andere huisgenoten.

Onder beroepskracht in deze code wordt verstaan:
de beroepskracht die als lid van de coöperatie Zorgondernemers Twente werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding of een andere wijze van ondersteuning biedt.

Onder cliënt in deze code wordt verstaan:
iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent.

Hierbij neemt Zorgondernemers Twente in aanmerking:

 •  De Wet bescherming persoonsgegevens
 • De Jeugdwet
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning

2. STAPPENPLAN BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Bij signalen en/ of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling worden de volgende stappen doorlopen:

 1. In kaart brengen van de signalen
 2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van ‘Veilig Thuis’ of een deskundige op het gebied van letselduiding
 3. Gesprek met de cliënt
 4. Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en vraag in geval van twijfel altijd (opnieuw) advies aan ‘Veilig Thuis’
 5. Beslissen: zelf hulp organiseren of melden

In kaart brengen van de signalen:
Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en leg deze vast in het registratieformulier Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in desbetreffend cliëntendossier onder de map Meldcode.

Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.

Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk;

Wanneer het gaat om hypothesen en veronderstellingen, vermeldt dit dan ook uitdrukkelijk;

Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstellen later wordt bevestigd of ontkracht;

Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd;

Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde beroepskracht.

Kindcheck (bij een volwassen cliënt)
Vraag je cliënt of er minderjarige kinderen aan zijn zorg zijn toevertrouwd, in alle gevallen waarin zijn medische conditie of andere omstandigheden een risico vormen op een bedreiging in de ontwikkeling of de veiligheid van deze kinderen. Indien er kinderen zijn die van de cliënt afhankelijk zijn, leg dit dan vast onder het kopje ‘kindcheck’ in het registratieformulier Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Van belang hierbij is onderstaande:
–  Het aantal kinderen;
–  De leeftijd van de kinderen;
–  Met wie de cliënt de zorg voor de kinderen deelt (ex)-partner en/ of andere volwassene(n)

Oudersignalen
Heb je zelf geen contact met de kinderen van je cliënt, leg dan eventuele ‘oudersignalen’ vast als de lichamelijke of psychische conditie of andere omstandigheden, een bedreiging kunnen wormen voor de veiligheid of de ontwikkeling van de kinderen die van de cliënt afhankelijk zijn.

De stappen van de meldcode zijn ook van toepassing op deze ‘oudersignalen’.

Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van ‘Veilig Thuis’ of een deskundige op het gebied van letselduiding:

Bespreek de signalen met de aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Gezamenlijk zal worden beoordeeld wanneer het noodzakelijk is de eindverantwoordelijken van Zorgondernemers Twente op de hoogte te stellen van de situatie.

De aandachtsfunctionaris draagt zorg voor een centrale administratie van gevoerde gesprekken met collega’s, zodat de eindverantwoordelijken van Zorgondernemers Twente op de hoogte blijft van casuïstiek waarin zorgen spelen rondom kinderen en/ of huiselijk geweld spelen.

Op basis van anonieme cliëntgegevens kan daarnaast ook altijd het advies van ‘Veilig Thuis’ worden geraadpleegd. Medewerkers van ‘Veilig Thuis’ kunnen adviseren over de te nemen stappen en over het voeren van gesprekken over de signalen. Het advies is gericht op de adviesvrager. ‘Veilig Thuis’ zal in deze fase zelf geen stappen ondernemen inde richting van de cliënt of die van anderen, maar kunnen meedenken in de keuze over de vervolgstappen. Dit advies is ook van belang om mogelijke veiligheidsrisico’s van eventuele vervolgstappen zorgvuldig af te kunnen wegen.

Leg, als zorgondernemer, de uitkomsten van de collegiale consultatie en/ of het gegeven advies vast in het cliëntendossier.

Gesprek met de cliënt:
Bespreek de signalen met de cliënt, ouder(s)/ betrokkenen. Heb je ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de cliënt, raadpleeg dan een deskundige collega en/ of ‘Veilig Thuis’.

leg de cliënt, ouder(s)/ betrokkenen het doel van het gesprek uit;
beschrijf de feiten die je hebt vastgesteld en de waarnemingen die je hebt gedaan;
nodig de cliënt/ ouder(s)/ betrokkenen uit om een reactie hierop te geven;
kom pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van hetgeen je hebt gezien, gehoord of waargenomen.

Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de cliënt, ouder(s)/ betrokkenen, is alleen mogelijks als:

 • er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de cliënt, die van jezelf, of die van een ander in het geding is
 • als je goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt, ouder(s)/ betrokkenen door dit gesprek het contact met je zal verbreken en dat de cliënt daardoor niet voldoende meer kan worden beschermd tegen het mogelijke geweld.

Weeg de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en vraag in geval van twijfel altijd (opnieuw) advies aan ‘Veilig Thuis’:
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de cliënt het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling.
Raadpleeg in geval van twijfel altijd (opnieuw) ‘Veilig Thuis’. Zij bieden ondersteuning bij het wegen van het geweld en van de risico’s op schade en zij kunnen adviseren over vervolgstappen.

Beslissen: zelf hulp organiseren of melden:
Hulp organiseren en effecten volgen
Meen je, op basis van je afweging in stap 4, dat je je cliënt en zijn/ haar gezin redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunt beschermen;

 •  organiseer dan de noodzakelijke hulp;
 • volg de effecten van deze hulp;
 • doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint.

Melden en bespreken met de cliënt/ ouder(s)/ betrokkenen
Kun je jouw cliënt niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling beschermen of twijfel je eraan of je voldoende bescherming hiertegen kunt bieden:

 • meld je vermoeden bij ‘Veilig Thuis’
 • sluit bij je melding zoveel mogelijk aan bij de feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien de informatie die je meldt (ook) van anderen afkomstig is.
 • overleg bij je melding met ‘Veilig Thuis’ wat je na de melding ,binnen de grenzen van je eigen gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om je cliënt en zijn/ haar gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.

Bespreek je melding vooraf met je cliënt (vanaf 12 jaar) en/ of met de ouder(s)/ betrokkenen (als de cliënt nog geen 16 jaar oud is).

leg uit waarom je van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel hiervan is;

vraag de cliënt uitdrukkelijk om een reactie;

 • in geval van bezwaren van de cliënt, overleg op welke wijze je tegemoet kunt komen aan deze bezwaren;
 • is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak

om je cliënt of zijn gezinsleden te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in je afweging de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de cliënt of zijn/ haar gezinsleden door het doen van een melding daartegen te beschermen;

 • doe een melding indien naar jouw oordeel de bescherming van de cliënt of zijn gezinsleden de doorslag moet geven.

Van contacten met de cliënt over de melding kun je afzien:

 • als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de cliënt, die van jezelf, of die van een ander in het geding is, of;
 • als je goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt, ouder(s)/ betrokkenen daardoor het contact met je zal verbreken.

Noodsituaties
Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat je client of zijn/ haar gezinslid daartegen onmiddellijk moet worden beschermd, kun je meteen advies aanvragen bij ‘Veilig Thuis’.

Komt men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is geboden, dan kun je zo nodig in hetzelfde gesprek een melding doen zodat op korte termijn de noodzakelijke acties in gang worden gezet.

In noodsituaties kun je overigens ook contact zoeken met de crisisdienst van ‘Veilig Thuis’ en/ of de politie vragen om hulp te bieden.