Kwaliteit

Hoe bewaken we onze geleverde en te leveren kwaliteit? Waar mag u ons op afrekenen?

Hoe bewaken we onze geleverde en te leveren kwaliteit? Waar mag u ons op afrekenen?

Het leveren van zorg is uitermate kwaliteitsgevoelig. Reden temeer voor onze Leden/ZZP’ers om de kwaliteit hoog in het vaandel te hebben en te houden. Dit doen we o.a. door:

Diploma

Voordat een zorgverlener lid kan worden van de Coöperatie, worden diverse zaken vooraf gecheckt, de zogenaamde VSK (voortijdige signalering kwaliteit). Hierbij wordt gekeken naar (en om bewijsstukken gevraagd van) diploma’s, ervaring, VOG, GVA, UEA, inschrijving KvK, registratie SKJ (indien van toepassing). Daarnaast dient het aspirant lid een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en een klachtenregeling. Dit alles om ervoor te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd is.

Interne audit dossiercontrole:

Een dossier is een administratieve toetsing van de geleverde zorg en bij externe controle (gemeenten) direct inzichtelijk op welke wijze de zorg wordt geleverd en/of voldoet aan de gestelde eisen. De coöperatie hecht grote waarde aan kwaliteit, zorgvuldigheid en toetsbaarheid. Een actueel dossier hoort hierbij. Dit willen we als collectief borgen.

Werkwijze:

Per kwartaal zijn er steekproefsgewijs dossiercontroles. Leden worden gecontroleerd op 3 willekeurige cliëntdossiers.

Waar wordt op gecontroleerd:

Presentielijst: Deze dienen actueel (niet ouder dan 3 maanden) en per maand ondertekend te zijn. De cliënt dient dit te kunnen controleren, gelijk aan het overzicht van het CAK.

Vakantievervanging: Wij hebben een continuïteit verplichting. Cliënten kunnen afzien per periode van afwezigheid (week of langer) van vervanging. Dit dient per periode te worden vastgelegd, zodat dit geregistreerd staat.

Begeleidingsplan/evaluatie: Begeleidingsplannen starten bij aanvang (minimaal binnen 2 maanden) en dienen minimaal 1 maal per jaar te worden geëvalueerd. Handtekening van cliënt is verplicht. Na een evaluatie is er een nieuw en actueel begeleidingsplan met doelen.

Toestemmingsverklaring gegevensuitwisseling: zowel vanuit de coöperatie als het lid worden gegevens uitgewisseld conform de toestemming van de cliënt. Let wel: elke afwijkende afspraak rondom gegevensuitwisseling dient te worden gedocumenteerd en voorzien van handtekening.

Verklaring gegevensverwerking (AVG): Vanuit het lid dient een verklaring gegevensverwerking worden opgenomen.

Zorgovereenkomst zorgaanbieder: Elk lid gaat een eigen contract aan met de cliënt. De rechten en plichten, evenals gemaakte afspraken en voorwaarden dienen in de zorgovereenkomst te staan. Hierin wordt bijvoorbeeld gemeld op welke wijze de cliënt een klacht in kan dienen en op welke wijze het lid geregistreerd staat, buiten het collectieve klachtenportaal.

Commissie kwaliteit

De coöperatie heeft in het kader van kwaliteitszorg een commissie die de bewaking van de processen op zich neemt. Deze commissie houdt interne auditgesprekken met leden. Dit is een continu proces en heeft tot doel om met de bevordering van de interne kwaliteit de externe dienstverlening naar cliënten en opdrachtgevers te bevorderen. Door het signaleren en het in beeldkrijgen van verbeteringen zal dit input leveren voor aanpassing van beleid, uitvoering en organisatie met als doel te komen tot verdere verbetering van zorg en kwaliteit.

Externe audit controle

Zorgondernemers Twente is ISO-9001 gecertificeerd. Dat betekent dat wij onze (administratieve) zaken goed op orde moeten hebben. Dit wordt jaarlijks getoetst middels een externe audit.

Intervisie/buddy

De leden hebben verschillende intervisie- groepen (bijv. SKJ) waarbij het doel is te leren van elkaars ervaringen, bespreken waar leden tegenaan lopen (casussen maar ook het zakelijke aspect met gemeenten), feedback, tips, tegengaan van blinde vlekken, uitwisselen van informatie, elkaar ondersteunen. Het ondersteunen komt ook terug in de vorm van een buddy voor elk nieuw lid. Deze buddy helpt het nieuwe lid op weg met bijvoorbeeld de programma’s voor rapportages, veilig mailen, factureren etc.

Themabijeenkomsten

Naast de intervisiegroepen, zijn er ook elk kwartaal themabijeenkomsten voor alle leden. Hier worden uiteraard allerlei vakinhoudelijke onderwerpen besproken, maar ook zaken als ondernemerschap.

(Financieel) Jaarverslag

Naast het jaarlijkse financiële verslag (jaarrekening) van onze accountant, brengen we ook jaarlijks een maatschappelijk rapport uit waarin wij verslag doen van het waarborgen van kwaliteit, CTO, financiën, verslag van de Raad van Toezicht, klachtenoverzicht (indien van toepassing), SROI, good governance, etc.

E-learning

Wij maken gebruik van het zorggerleateerde E-learning platform https://www.free-learning.nl/ waarop maandelijks zo’n 45.000 cursussen gedaan worden. Met een aantal van deze cursussen zijn accreditatiepunten te behalen.